>

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων. Η σύμπραξη αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με άξονα ένα θέμα αιχμής που ενδιαφέρει τα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι δράσεις του Erasmus+ ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών και εντάσσονται σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.

Σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών εργασιών αποτελεί η κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό, προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της άμεσης συνεργασίας με τους εταίρους τους στις συνεργαζόμενες χώρες.

Πρόγραμμα Harry Potter and the Case of the Sick Earth, 2020-2022
Δείτε σχετικά στον ιστότοπο του σχολείου μας και στον ιστότοπο του προγράμματος.

Πρόγραμμα Learning from the Past to Face the Future, 2018-2020:
Δείτε σχετικά στον ιστότοπο του σχολείου μας και στον ιστότοπο του προγράμματος.

Erasmus