>

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων. Η σύμπραξη αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με άξονα ένα θέμα αιχμής που ενδιαφέρει τα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι δράσεις του Erasmus+ ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών και εντάσσονται σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών εργασιών αποτελεί η κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό, προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της άμεσης συνεργασίας με τους εταίρους τους στις συνεργαζόμενες χώρες.

Παράλληλα, ενθαρρύνεται η κινητικότητα προσωπικού για παρακολούθηση εργασίας σε σχολεία του εξωτερικού και η παρακολούθηση σεμιναρίων σε ευρωπαϊκούς φορείς, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το σχολείο μας έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία δύο προγράμματα Στρατηγικών Συμπράξεων τα έτη 2018-2020 και 2020-2022, ενώ αυτό το σχολικό έτος ξεκινάει η υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης προσωπικού με διάρκεια έως το 2024.

 

Δείτε περισσότερα 

Πρόγραμμα "Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: ένα σχολείο για όλους!", 2023-2024
Δείτε σχετικά στον ιστότοπο του σχολείου μας και στον ιστότοπο του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα "Harry Potter and the Case of the Sick Earth", 2020-2022
Δείτε σχετικά στον ιστότοπο του σχολείου μας και στον ιστότοπο του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα "Learning from the Past to Face the Future", 2018-2020:
Δείτε σχετικά στον ιστότοπο του σχολείου μας και στον ιστότοπο του προγράμματος.

 

Erasmus